Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9210 6192 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viachowchow chowchow
5380 0a47 500
Reposted fromqb qb viaheatriss heatriss
2935 4b20
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
2212 f39a
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus
0833 3ded
1950 9c1c 500

carga-de-agua:

Ernst Stöhr (1860 - 1917) - Ver Sacrum, 1898.  Austrian painter, graphic artist, writer and amateur musician

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viakentoquer kentoquer
2462 76dd 500
2495 bea8
Reposted fromfungi fungi viasmoke11 smoke11
4409 a867
Reposted fromxalchemic xalchemic viaembrace embrace
1333 2ed0 500
Reposted from777727772 777727772 viamrrru mrrru
To nie Dzień Kobiet, tylko Cały Czas Kobiet. Zakładając istnienie Pana Boga lub innego intelligent design, jesteście tym właściwym modelem, a my chłopy wersją demo, nieudaną przymiarką. Jesteście mądrzejsze, ładniejsze wytrzymalsze i dłużej żyjecie. Dzięki, że w ogóle z nami gadacie pomimo tego całego gówna, jakie potrafimy Wam zrobić.
— Żulczyk
Reposted frommesoute mesoute viaembrace embrace
2274 9f5e 500
Reposted fromhagis hagis viacannellle cannellle
8537 bdf6 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viasmoke11 smoke11
2464 0fb5 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viapiehus piehus
Reposted fromu-dit u-dit viavertheer vertheer
1165 f6dc 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl